สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
Office of Mahasarakham primary education service area 1

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ [E-slip Online]

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก

24 hour Support Hotline : Sumittra (086-5793029) , Sudarat (083-6721800)
ITEC : Information Technology Education Center
Sunchai Pabrafach (GPL) , System Analyst (SA)
Admin Contact Email : tmoste@yahoo.com

E-slip error(s) code. [Please sending >>> Line : mk1.ict , fb : mk1.ict2013]